Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

08:20 - 03/01/2019

Báo cáo quản trị công ty năm 2018
Giới thiệu chung

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại gồm 04 thành viên (nhiệm kỳ 2014-2019):

1- Ông: Đinh Văn Nhân- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2- Ban Giám đốc: Ông Nguyễn Lê Toản- Giám đốc Công ty.......

3- Ông: Bùi Hữu Hân- UV HĐQT- Phó Giám đốc.

4- Ông: Trần Văn Cần - UV HĐQT- Phó Giám đốc.

5- Ông: Lê Quảng Đại- UV HĐQT. Kế toán trưởng.

Ban Kiểm soát hiện tại: (nhiệm kỳ 2014-2019):

  • Bà Trịnh Thị Bảo Diệp- Trưởng Ban
  • Ông Nguyễn Quốc Vương- Thành viên
  • Bà Phạm Thị Bình- Thành viên

Người công bố thông tin: Bà Phạm Thị Bình.

Cơ cấu tổ chức của Công ty 


• Số lượng lao động trong công ty

Phân loại theo trình độ, tình hình lao động của Công ty như sau:

+ Kỹ sư: 20 người.
+ Cao đẳng: 20 người.
+ Trung cấp: 20 người.
+ Công nhân kỹ thuật: 61 người.
+ Cử nhân KT, TCKT: 10 người.
+ Lao động phổ thông: 5 người.
+ Sơ cấp, cán sự: 2 người.
TỔNG: 138 NGƯỜI.