Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

08:12 - 03/01/2019

  • Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Mục tiêu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà phát huy thế mạnh đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ, tiếp tục đấu thầu thi công các công trình Đường dây và trạm biến áp đến 500 kV.

Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2015-2020 của Công ty như sau:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây lắp các công trình điện: Chiếm tỷ trọng từ khoảng 25% tổng giá trị SXKD.

- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ: Chiếm tỷ trọng khoảng 75% tổng giá trị SXKD.