Giải trình Lợi nhuận sau thuế trên BCTC sau soát xét Chênh lệch trên 5% so với trước khi soát xét

10:50 - 16/08/2022