bao-cao-tai-chinh-quy-4-nam-2018.pdf

sdd-cbtt-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-lan-thu-15-ngay-24-05-2023-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty.pdf

sdd-cbtt-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-so-35360-qd-cthn-ttkt7-xpvphc-ngay-23-05-2023.pdf

tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023.pdf

nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023.pdf

mien-nhiem-bo-nhiem-chuc-vu-giam-doc-cong-ty-va-bo-nhiem-chuc-vu-pho-giam-doc-cong-ty.pdf

bo-sung-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-mien-nhiem-tv-hdqt-danh-sach-de-cu-bau-bo-sung.pdf

giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-quy-1-2023-giam-tren-10-so-voi-quy-1-nam-2022.pdf

bao-cao-tai-chinh-quy-1-nam-2023.pdf