5-bao-cao-cua-hdqt.pdf

4-tt-bao-cao-kiem-toan-2019.pdf

3-bao-cao-cua-bgd.pdf

2-tt-chuong-trinh-nghi-su.pdf

1-tt-nhan-su-doan-chu-toa-ban-kiem-phieu-ban-tk.pdf

bao-cao-tai-chinh-nam-2019.pdf

tb-cua-vsd-vv-huy-ds-co-dong-chot-ngay-03-02-2020.pdf

cbtt-v-v-dieu-chinh-ngay-dkcc-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-2020.pdf

giai-trinh-chenh-lech-tu-10-loi-nhuan-truoc-thue-bctc-quy-4-2019-so-voi-cung-ky-nam-truoc.pdf