giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-nam-2023-giam-tren-10-so-voi-nam-truoc.pdf

bao-cao-tai-chinh-nam-2023-da-duoc-kiem-toan.pdf

thong-bao-ngay-chot-danh-sach-co-dong-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024.pdf

bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.pdf

giai-trinh-loi-nhuan-quy-4-nam-2024.pdf

bao-cao-tai-chinh-quy-4-nam-2024.pdf

sdd-giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-quy-3-nam-2023.pdf

sdd-bao-cao-tai-chinh-quy-3-nam-2023.pdf

sdd-cbtt-quyet-dinh-cua-cuc-thue-tp-ha-noi-ve-phong-toa-cac-tai-khoan-ngan-hang.pdf