giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-chenh-lech-truoc-va-sau-kiem-toan-soat-xet.pdf

giai-trinh-ve-y-kien-ngoai-tru-cua-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-6-thang-dau-nam-2023.pdf

giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-6-thang-dau-nam-2023-giam-so-voi-6-thang-dau-nam-2022.pdf

bao-cao-tai-chinh-ban-nien-nam-2023-da-soat-xet.pdf

bao-cao-quan-tri-cong-ty-ban-nien-nam-2023-ban-rut-gon.pdf

sdd-cbtt-giai-trinh-loi-nhuan-quy-2-2023-giam-tren-10-so-voi-quy-2-2022.pdf

sdd-cbtt-bao-cao-tai-chinh-quy-2-2023.pdf

nghi-quyet-hdqt-ve-viec-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2023.pdf

sdd-cbtt-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-lan-thu-15-ngay-24-05-2023-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty.pdf