dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-lap-song-da.pdf

bao-cao-hoat-dong-cua-hdqt-cong-ty-nam-2020-va-ke-hoach-hoat-dong-nam-2021.pdf

bao-cao-cua-ban-giam-doc-ket-qua-hoat-dong-sxkd-nam-2020-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2021.pdf

bao-cao-cua-ban-kiem-soat-cong-ty-ve-ket-qua-hoat-dong-nam-2020-va-ke-hoach-hoat-dong-nam-2021.pdf

bo-sung-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2020.pdf

bao-cao-thuong-nien-nam-2020.pdf

bo-sung-thong-tin-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-nam-2020.pdf

dinh-chinh-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-danh-sach-co-dong-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2021.pdf

giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-nam-2020-theo-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-tang-so-voi-bao-cao-quy-4-2020-da-cong-bo.pdf