bao-cao-tai-chinh-quy-1-nam-2022.pdf

sd-cbtt-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-khong-thanh-cong-lan-thu-nhat.pdf

thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022.pdf

tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022.pdf

bao-cao-thuong-nien-nam-2021.pdf

nghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.pdf

giai-trinh-loi-nhuan-sau-thue-nam-2021-giam-so-voi-nam-2020.pdf

bao-cao-tai-chinh-nam-2021-da-kiem-toan.pdf

thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-chot-danh-sach-co-dong-thuc-hien-quyen-tham-du-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.pdf